Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut KSSM UJ

STATUT
KOŁA STUDENTÓW STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej KSSM UJ, jest uczelnianą organizacją studencką o charakterze naukowym.
2. Siedzibą KSSM UJ jest Kraków.

 Artykuł 2

KSSM UJ działa przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Artykuł 3

1. Opiekę merytoryczną nad działalnością KSSM UJ sprawuje pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany dalej opiekunem naukowym.
2. Opiekun naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności KSSM UJ.

Artykuł 4

Władzami KSSM UJ są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Artykuł 5

Celem KSSM UJ jest:

1) poszerzanie wiedzy studentów dotyczącej problematyki studiów,

2) właściwe przygotowanie studentów do wykonywania zawodu,

3) popularyzacja problematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi,

4) integracja środowiska studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,

5) integracja środowiska akademickiego studentów stosunków międzynarodowych w Polsce.

Artykuł 6

KSSM UJ realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) działalność sekcji tematycznych i koordynatorów projektów,

2) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, konferencjach i zjazdach poruszających problematykę stosunków międzynarodowych,

3) organizowanie spotkań i dyskusji z osobami zajmującymi się problematyką znajdującą się w obrębie zainteresowań członków KSSM UJ,

4) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się problematyką stosunków międzynarodowych, w szczególności w dziedzinie dyplomacji, polityki, gospodarki oraz kultury,

5) utrzymywanie kontaktów poprzez wyjazdy i organizowanie spotkań ze studentami podobnych kierunków na innych uczelniach w Polsce i za granicą,

6) wydawanie publikacji pisemnych i elektronicznych poruszających zagadnienia stosunków międzynarodowych,

7) organizację i pomoc w realizacji projektów naukowych i badawczych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE KSSM UJ

 Artykuł 7

1. Członkiem KSSM UJ może być tylko student Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków KSSM UJ decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

3. W myśl Statutu termin „członek KSSM UJ” odnosi się do członka zwyczajnego.

Artykuł 8

1. Członek KSSM UJ ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KSSM UJ,

b) zgłaszania wniosków i zapytań do władz KSSM UJ we wszystkich sprawach dotyczących KSSM UJ,

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu KSSM UJ na zasadach ustalonych przez Zarząd,

d) zwrócenia się do Zarządu o opinię na temat własnej działalności w KSSM UJ.

2. Członek KSSM UJ ma obowiązek:

a) brać czynny udział w pracach KSSM UJ,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz KSSM UJ,

c) dbać o dobre imię KSSM UJ i propagować jego działanie,

d) opłacać składkę członkowską,

e) brać udział w posiedzeniach Walnego Zebrania.

Artykuł 9

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla KSSM UJ Walne Zebranie, kwalifikowaną większością 2/3 głosów i w głosowaniu jawnym, przyznaje Honorowe Członkostwo KSSM UJ.

2. Wniosek o przyznanie Honorowego Członkostwa KSSM UJ może zgłosić Zarząd, 1/4 uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu członków KSSM UJ lub Rada Honorowa.

3. Członek Honorowy KSSM UJ ma prawo do:

a) zasiadania w Radzie Honorowej,

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu wyłącznie z głosem doradczym,

c) brania udziału we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez KSSM UJ.

Artykuł 10

Utrata członkostwa następuje na skutek wykreślenia z KSSM UJ, dokonanego przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w przypadku:

1) zaistnienia w dwóch następujących po sobie semestrach braku aktywnej działalności w KSSM UJ,

2) nieopłacenia w przewidzianym przez uchwałę Zarządu terminie składki członkowskiej,

3) pisemnego lub elektronicznego wniosku samego członka KSSM UJ.

Artykuł 11

1. W szczególnym przypadku i na własny wniosek, w formie oświadczenia dostarczonego do wiadomości Zarządu drogą elektroniczną lub pisemną, członek KSSM UJ może natychmiastowo zawiesić swoją działalność, co będzie rozumiane jako utrata praw określonych w art. 8 pkt 1 lit. a, lit. b oraz obowiązków określonych w art. 8 pkt 2 lit. a, lit. e. Zawieszenie swojej działalności wyklucza korzystanie z instytucji upoważnienia. Taka osoba nie jest liczona do kworum na Walnym Zebraniu.

2. Odwieszenie działalności następuje w drodze przekazania do wiadomości Zarządu oświadczenia droga elektroniczną lub pisemną.

3. W przypadku chęci skorzystania z instytucji zawieszenia swojej działalności, członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej traci mandat w dniu dostarczenia oświadczenia do wiadomości Zarządu. Wybory uzupełniające na dane stanowisko w przypadku Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z art. 17 pkt 5, a w przypadku członków Zarządu – zgodnie z art. 16 pkt 8 i 9.

Rozdział IV
WALNE ZEBRANIE

Artykuł 12

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą KSSM UJ.

2. Walne Zebranie jest władzą uchwałodawczą KSSM UJ.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określanie kierunków działalności KSSM UJ,

b) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

e) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian w Statucie KSSM UJ,

g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.

Artykuł 13

1. Walne Zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz na semestr.

2. Przewodniczący zwołuje Walne Zebranie z inicjatywy własnej lub na wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków KSSM UJ, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku zwołania Walnego Zebrania przez Przewodniczącego, zwołuje je niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

4. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków KSSM UJ, chyba, że Statut stanowi inaczej.

5. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej lub grupie pięciu członków KSSM UJ.

6. Przebieg posiedzenia i organizację Walnego Zebrania ustala Zarząd w drodze uchwały.

7. Nad prawidłowością przebiegu procesu głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków wybieranych na początku Walnego Zebrania spośród osób nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

8. W przypadku uzasadnionej niemożności uczestnictwa w Walnym Zebraniu, członek KSSM UJ może pisemnie lub drogą elektroniczną upoważnić innego członka KSSM UJ do głosowania w jego imieniu. Upoważnienie powinno być dostarczone Zarządowi najpóźniej w dniu Walnego Zebrania. Upoważnienie takie powinno zawierać imię i nazwisko upoważniającego, imię i nazwisko upoważnionego, cel upoważnienia oraz datę Walnego Zebrania na które upoważnienie zostaje przekazane. Każdy obecny na Walnym Zebraniu członek KSSM UJ może posiadać co najwyżej dwa upoważnienia.

9. Z posiedzeń Walnego Zebrania sporządzany jest przez Sekretarza protokół według ogólnie przyjętych zasad. Uchwały Walnego Zebrania są jawne, archiwizowane i ogłaszane za pomocą protokołu w terminie do 10 dni od dnia zakończenia posiedzenia.

Rozdział V
ZARZĄD

Artykuł 14

1. Zarząd jest władzą wykonawczą KSSM UJ.

2. Do obowiązków Zarządu należy:

a) organizowanie i koordynowanie pracy członków KSSM UJ,

b) reprezentowanie i dbanie o wizerunek KSSM UJ,

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

d) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

e) rzetelne administrowanie majątkiem KSSM UJ,

f) odpowiadanie na wnioski i zapytania członków KSSM UJ,

g) wydawanie opinii na temat działalności poszczególnych członków KSSM UJ.

3. Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie KSSM UJ.

4. Funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej nie można łączyć.

5. Członek KSSM UJ może pełnić funkcję Przewodniczącego przez okres dwóch kadencji.

6. Zebraniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Sekretarz lub inny członek Zarządu pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego.

7. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

9. Z zebrań Zarządu sporządzany jest przez Sekretarza protokół według ogólnie przyjętych zasad. Uchwały Zarządu są jawne, archiwizowane i ogłaszane za pomocą protokołu w terminie do 10 dni od dnia zakończenia zebrania.

10. Tryb pracy Zarządu i wszelkie kwestie z nim związane, a niesprecyzowane w Statucie, regulowane są przez uchwały Zarządu.

Artykuł 15

Zarząd liczy pięciu członków:

1) Przewodniczący,

2) Sekretarz,

3) Członek Zarządu ds. finansów,

4) Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich,

5) Członek Zarządu ds. promocji i kontaktów zewnętrznych.

Artykuł 16

1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 12 miesięcy. Kandydatura na członka Zarządu zgłoszona na Walnym Zebraniu musi być poparta przez minimum 5 uprawnionych do głosowania członków KSSM UJ.

2. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W tym przypadku decyduje zwykła większość głosów.

3. Członków Zarządu wybiera się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w czterech niezależnych głosowaniach.

4. Na Walnym Zebraniu ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności.

5. Członek Zarządu powinien uzyskać absolutorium za działalność w Zarządzie. Absolutorium jest oceną pracy członka Zarządu w zakresie określonym przepisami KSSM UJ. Absolutorium udzielane jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. W wypadku nieuzyskania absolutorium dana osoba zostaje pozbawiona biernego prawa wyborczego.

6. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po siedmiu dniach od dnia wyboru.

7. Z uzasadnionego powodu Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów na wniosek ¼ członków KSSM UJ lub Przewodniczącego KSSM UJ. Uargumentowany wniosek musi zostać przedstawiony członkom KSSM UJ najpóźniej na Walnym Zebraniu. Kadencja odwołanego Zarządu kończy się z dniem jego odwołania. Walne Zebranie niezwłocznie dokonuje wyboru nowych członków Zarządu. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy pkt 2 i 3.

8. W wypadku ustąpienia członka Zarządu, zawieszenia go w prawach członka, bądź wykluczenia go z KSSM UJ, Zarząd powołuje w to miejsce uchwałą innego członka KSSM UJ, niewchodzącego w skład Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, do pełnienia funkcji osoby ustępującej. Osoba ta pełni powierzone obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

9. W przypadku, gdy ustąpienie z pełnionej funkcji, zawieszenie członkostwa bądź wykluczenie z KSSM UJ dotyczy Przewodniczącego, jego obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zebrania przejmuje Sekretarz, zwołując jednocześnie niezwłocznie Walne Zebranie.

10. Członek Zarządu może ustąpić z pełnionej funkcji po zdaniu Przewodniczącemu uzupełnionej dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował. Walne Zebranie udziela absolutorium ustępującemu członkowi Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną ilością głosów.

Rozdział VI
KOMISJA REWIZYJNA

Artykuł 17

1. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie na okres 12 miesięcy.

2. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po siedmiu dniach od dnia wyboru.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności ze Statutem KSSM UJ i uchwałami Walnego Zebrania,

b) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu i Zarządowi,

c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

d) interpretacja Statutu KSSM UJ.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

5. W wypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, zawieszenia członkostwa bądź wykluczenia go z KSSM UJ, Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład, powołując innego członka KSSM UJ do pełnienia funkcji osoby ustępującej. Osoba ta pełni powierzone obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

6. Komisja Rewizyjna może zażądać od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Członkowie Zarządu zobowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli w terminie do 10 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Rozdział VII
RADA HONOROWA

Artykuł 18

1. Rada Honorowa jest doradczym organem KSSM UJ.

2. Członkami Rady Honorowej są Honorowi Członkowie KSSM UJ.

Rozdział VIII
SEKCJE TEMATYCZNE I KOORDYNATORZY PROJEKTÓW

Artykuł 19

1. Formą aktywności KSSM UJ jest działalność sekcji tematycznych.

2. Nowe sekcje tematyczne powołuje Zarząd na wniosek co najmniej pięciu członków KSSM UJ.

3. Koordynator sekcji tematycznej jest wybierany przez Zarząd, chyba że Członkowie Sekcji tematycznej podczas jej pierwszego spotkania w semestrze zwykłą większością głosów wybiorą innego.

4. Koordynator kieruje pracą sekcji tematycznej i może uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.

5. W przypadku zaprzestania aktywnej działalności przez sekcję tematyczną, Zarząd na wniosek Przewodniczącego podejmuje uchwałę o jej rozwiązaniu.

Artykuł 20

Koordynatorów projektów powołuje Zarząd. Odpowiadają oni za realizację projektów w celu koordynowania których zostali powołani.

Rozdział IX
SANKCJE DYSCYPLINARNE ZA NIEPRZESTRZEGANIE STATUTU

Artykuł 21

1. Wobec osób niestosujących się do postanowień niniejszego Statutu można, stosownie do wielkości winy, zastosować:

a) upomnienie,

b) naganę na forum Walnego Zebrania,

c) zawieszenie członkostwa w KSSM UJ,

d) wykluczenie z KSSM UJ.

2. Uchwałę o zastosowaniu powyższych sankcji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów. Jeżeli uchwała dotyczyć ma członka Zarządu, wówczas nie bierze on udziału w głosowaniu.

3. Zarząd nie może zastosować sankcji w postaci zawieszenia lub wykluczenia z KSSM UJ osoby pełniącej czynną funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Z uzasadnionego powodu członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany z pełnionej funkcji zwykłą większością głosów Walnego Zebrania na wniosek ¼ członków KSSM UJ. Uargumentowany wniosek musi zostać przedstawiony członkom KSSM UJ najpóźniej na Walnym Zebraniu.

4. Zawieszenie członkostwa w KSSM UJ jest równoznaczne z zawieszeniem wszystkich praw i obowiązków członka KSSM UJ. W przypadku, gdy sprawa dotyczy członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, traci on automatycznie swą funkcję – stosuje się odpowiednio zapisy art. 16 pkt 8 i 9 oraz art. 17 pkt 5.

5. Wykluczenie z KSSM UJ jest równoznaczne z utratą wszystkich praw i obowiązków członka KSSM UJ. W przypadku, gdy sprawa dotyczy członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, stosuje się procedurę identyczną, jak w pkt 3.

6. Od uchwał, o których mowa w pkt 2, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, które na swoim najbliższym posiedzeniu podejmuje ostateczną decyzję. Odwołanie złożone po tym, jak Walne Zebranie powoła następcę członka Zarządu zawieszonego bądź wykluczonego, może skutkować jedynie przywróceniem członkostwa, a nie stanowiska.

Rozdział X
ZMIANA STATUTU

 

 Artykuł 22

1. Pisemny wniosek o zmianę Statutu KSSM UJ może złożyć Zarząd, 1/4 członków KSSM UJ lub Komisja Rewizyjna.

2. Treść proponowanych zmian podaje się do wiadomości wszystkich członków KSSM UJ na 14 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zebrania.

3. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Statut w nowym brzmieniu zaczyna obowiązywać siedem dni po jego uchwaleniu.

Rozdział XI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 23

Rozwiązanie KSSM UJ następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.