Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kompetencje i zadania członków Zarządu

Uchwała nr 49 Zarządu KSSM UJ z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącą obowiązków i kompetencji poszczególnych członków Zarządu KSSM UJ

Do kompetencji i obowiązków członków Zarządu KSSM UJ należą:

1. Przewodniczący:
a) koordynowanie działań całego KSSM UJ,
b) reprezentowanie KSSM UJ na zewnątrz,
c) dbanie o kontynuację pracy i rozwój KSSM UJ,
d) przygotowywanie – wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu – planu działania KSSM UJ na okres roku akademickiego,
e) sporządzenie – pod koniec kadencji – sprawozdania z rocznej działalności KSSM UJ, które – po uzupełnieniu przez pozostałych członków Zarządu i poszczególnych koordynatorów – przedstawiane jest na Walnym Zebraniu KSSM UJ,
f) wystawianie referencji i zaświadczeń Członkom KSSM UJ,
g) obsługa oficjalnej pieczęci KSSM UJ,
h) dbanie o prawidłowe dysponowanie funduszami KSSM UJ we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Finansów,
i) zapobieganie i rozwiązywanie zaistniałych konfliktów w KSSM UJ – we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich,
j) wybieranie koordynatorów poszczególnych projektów w porozumieniu z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich i po zaopiniowaniu przez pozostałych członków Zarządu KSSM UJ,
k) dbanie o dobrą współpracę i przyjazne stosunki z innymi Kołami Naukowymi, a także Samorządem Studentów UJ i innymi organizacjami – we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych.

2. Sekretarz:
a) dbanie o siedzibę,
b) przygotowywanie, upowszechnianie i archiwizowanie protokołów z Walnych Zebrań KSSM UJ oraz regularnych zebrań Zarządu KSSM UJ,
c) zarządzanie biblioteką KSSM UJ,
d) obsługa oficjalnego maila KSSM UJ (kssm@uj.edu.pl),
e) zarządzanie przedmiotami należącymi do KSSM UJ,
f) koordynowanie procesu wydawniczego w KSSM UJ (kontrola prac nad publikacjami oraz odpowiedzialność za Zeszyty Naukowe KSSM UJ),
g) odbieranie poczty z Sekretariatu.

3. Członek Zarządu ds. Finansów:
a) prawidłowe dysponowanie funduszami KSSM UJ we współpracy z Przewodniczącym Koła,
b) sprawdzanie – pod kątem formalnym i merytorycznym – wniosków przygotowywanych przez koordynatorów projektów oraz pomoc i kontrola w rozliczaniu projektów KSSM UJ,
c) pozyskiwanie grantów i środków na rzecz KSSM UJ, razem z koordynatorem danego projektu
d) przygotowywanie sprawozdań finansowych raz na pół roku.

4. Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich:
a) integrowanie Członków, Kandydatów,
b) regularne uaktualnianie bazy danych Członków,
c) organizowanie szkoleń i wyjazdów Członków,
d) przechowywanie i zarządzanie ankietami oraz deklaracjami członkowskimi,
e) dbanie o dobrą współpracę z i między Sekcjami KSSM UJ
f) wybieranie, wespół z Przewodniczącym, koordynatorów poszczególnych projektów, po uprzednim zaopiniowaniu przez pozostałych członków Zarządu.

5. Członek Zarządu ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych:
a) przygotowywanie artykułów dotyczących KSSM UJ do mediów studenckich przy okazji promowania większych projektów organizowanych przez KSSM UJ,
b) dbanie o dobrą współpracę i przyjazne stosunki z innymi Kołami działającymi w Krakowie, a także Samorządem Studentów UJ i innymi organizacjami,
c) zarządzanie materiałami promocyjnymi KSSM UJ,
d) promowanie KSSM UJ przez przygotowywanie prezentacji na spotkania z przedstawicielami UJ, organizacjami studenckimi i studentami,
e) prezentowanie KSSM UJ na spotkaniu powitalnym dla studentów i zachęcanie do działalności w KSSM UJ.
f) administrowanie strony internetowej Koła (www.kssm.inp.uj.edu.pl) oraz fanpage w portalu „Facebook”
g) aktualizowanie bazy kontaktów zewnętrznych Koła.